Firma której zależy aby ciągle doskonalić procesy w niej zachodzące powinna na bieżąco je weryfikować i kontrolować. Jednym z rozwiązań, które stosują firmy jest audyt zewnętrzny. Główny cel audytu to wsparcie firmy i wskazanie kierunku, który ma zapewnić jej poprawne funkcjonowanie.

Audyt bezpieczeństwa i higieny pracy może obejmować kilka zagadnień a najczęściej dotyczy on weryfikacji:

  • dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
  • warunki w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy,
  • pomieszczenia higieniczno sanitarne,
  • instrukcje bezpiecznego wykonywania prac,
  • zapewnienie ŚOI, odzieży i obuwia roboczego,
  • prowadzenia dokumentacji,
  • badań profilaktycznych pracowników,
  • aktualności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

Audyt bhp zakończony jest raportem, który wskazuje prawidłowości jak i niezgodności z aktualnymi przepisami. Zawiera on również wskazania jakie procedury, standardy należy wprowadzić aby procesy jakie zachodzą w firmie były zgodne z prawem.